Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO INSPIREHOME.PL

Nasz Serwis Internetowy udostępniany jest pod adresem internetowym https://inspirehome.pl – zwany dalej: „INSPIREHOME.PL”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”.
INSPIREHOME.PL jest Serwisem, który umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie produktów oraz sklepów i marek z wielu branż oraz branżowych artykułów tematycznych. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony umożliwienie Usługobiorcom wyszukiwania interesujących produktów, sklepów i marek oraz informacji zawartych w artykułach tematycznych spośród dodanych w Serwisie, a z drugiej ułatwienie Klientom zaprezentowania swoich produktów, sklepów i marek.
Produkty zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu produktu zamieszczonego w danej kategorii niezbędny jest każdorazowo kontakt z Klientem już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Klientów.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym zakup przez Klienta pakietu na świadczenie usług przez inspirehome.pl). Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z inspirehome.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem zamieszczonym poniżej.

1. O NAS
Właścicielem inspirehome.pl jest ZBIGNIEW TARKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MONFOL ZBIGNIEW TARKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lisowska 22/1. 01-820 Warszawa, NIP 7752622280, REGON 367695390, adres poczty elektronicznej: kontakt@inspirehome.pl – zwany dalej Usługodawcą.

2. DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) KONTO UŻYTKOWNIKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dostępna dla Usługobiorców, oznaczony nazwą użytkownika, indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy umożliwiająca uzyskanie statusu Klienta (z dostępem do Konta Klienta).
b) KONTO KLIENTA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dostępna dla Usługobiorców, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane dotyczące produktów oraz wizytówki sklepu internetowego/marki.
c) KATALOG PRODUKTÓW, SKLEPÓW/MAREK – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców. Umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie produktów oraz marek, sklepów internetowych z wielu branż.
d) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
e) PRODUKTY – zbiór zasobów dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy z produktami Klienta i linkiem bezpośrednim do tych produktów, kierującym do zewnętrznego sklepu internetowego Klienta. Produkty Klienta zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
f) WIZYTÓWKA SKLEPU/MARKI – zbiór zasobów dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy z produktami, sklepu internetowego lub marki Klienta zamieszczone w oparciu o dostarczone przez niego informacje i materiały w Serwisie Internetowym. Informacje i materiały w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
g) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
h) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
i) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, INSPIREHOME.PL– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://inspirehome.pl.
j) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
k) USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w inspirehome.pl.
l) KLIENT – Usługobiorca, który zarejestrował się w Serwisie i dla którego zostało utworzone Konto Klienta .
m) USŁUGODAWCA – MONFOL ZBIGNIEW TARKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lisowska 22/1. 01-820 Warszawa, NIP 7752622280, REGON 367695390, adres poczty elektronicznej: kontakt@inspirehome.pl
n) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
o) WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na głównej stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukanie dostępnych interesujących produktów, firm i marek z różnych branż.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z INSPIREHOME.PL
1. INSPIREHOME.PL jest Serwisem, który umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie produktów oraz firm i marek z wielu branż oraz branżowych artykułów tematycznych. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony umożliwienie Usługobiorcom wyszukiwanie interesujących produktów, firm i marek oraz informacji zawartych w artykułach tematycznych spośród dodanych w Serwisie, a z drugiej ułatwienie Klientom zaprezentowanie swoich produktów i marek.
2. Produkty zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu produktu zamieszczonego w danej kategorii niezbędny jest każdorazowo kontakt z Klientem już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Klientów. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej zakupu produktów zamieszczone w Serwisie Internetowym.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366×768).
5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych .
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługi Elektroniczne Serwisu Internetowego są nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Konto Użytkownika
b. Artykuły branżowe (Trendy i porady)
c. Produkty (Oferty sklepów)
d. Sklepy i marki
4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego w odpowiednich zakładkach informacyjnych.
5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.
6. Korzystanie z Konto Użytkownika po raz pierwszy możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Informacje dla sklepów > Rejestracja”, (2) wypełnieniu Formularza rejestracji i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza rejestracji pola „ZAREJESTRUJ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Usługobiorcy: Nazwa użytkownika, Nazwy sklepu w Serwisie, Zewnętrzny adres URL sklepu internetowego, adres poczty elektronicznej i hasło. Korzystanie z Konto Użytkownika po raz kolejny możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Informacje dla sklepów > Konto Użytkownika”, (2) wypełnieniu Formularza logowania i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza logowania pola „ZALOGUJ”. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Konto Użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@inspirehome.pl.
7. Korzystanie z Artykułów branżowych, Ofert oraz Sklepów i marek możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki lub kliknięciu w interaktywny element w sidebarze, bannerze lub  sliderze na stronie Serwisu i dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych. W ramach Artykułów branżowych Usługodawca publikuje artykuły związane z tematyką i usługami Serwisu Internetowego, w ramach Produktów – wybrane oferty produktowe sklepów, w ramach Sklepów i marek – wizytówki sklepów i marek, zawierające identyfikację wizualną, linki profili społecznościowych, opis i wybrane produkty.

5. ZAMIESZCZENIE PRODUKTÓW I WIZYTÓWKI MARKI, SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ KLIENTA

1. W celu zamieszczenia produktów i wizytówki marki, sklepu internetowego przez klienta w Serwisie Internetowym niezbędna jest Rejestracja w Serwisie oraz dostęp do Panelu Klienta. Dostęp do Konta Klienta udzielany jest przez Administratora Serwisu, po akceptacji zgodności danych przesłanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji z niniejszym Regulaminem i możliwy po (1) przejściu do zakładki „Informacje dla sklepów > Konto Klienta”, (2) wypełnieniu Formularza logowania i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza logowania pola „ZALOGUJ”.
2. Dostęp do Panelu Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności konta – jak w Pakiecie Standard, opisanych szczegółowo na stronach Serwisu i tutaj. Brak jest jednak możliwości publikowania. Klient może zakupić 2 rodzaje pakietów płatnych: Standard oraz Premium. Zakres funkcjonalności tych pakietów oraz ceny znajdują się na stronach Serwisu i są dostępne tutaj.
Zakupu wybranego pakietu płatnego można dokonać wyłącznie po zaakceptowaniu przez Administratora Serwisu wprowadzonych przez Klienta produktów pod kątem zgodności z warunkami niniejszego Regulaminu. Przesłanie przez Klienta produktów do akceptacji następuje z Panelu Klienta po kliknięciu przycisku DO AKCEPTACJI w trybie edycji danego produktu. Po akceptacji produktu Administrator Serwisu przesyła Klientowi e-mailem powiadomienie wraz ze specjalnym kodem do wprowadzenia w procesie zakupu pakietu. Produkty edytowane po akceptacji przez Administratora Serwisu wymagają ponownego przesłania do akceptacji. Nie jest możliwe opublikowanie w Serwisie samej wizytówki sklepu/marki – bez produktów.
Na 5 dni oraz 1 dzień przed upływem terminu ważności pakietu Administrator Serwisu przesyła Klientowi e-mailem powiadomienie o terminie utraty ważności oraz możliwości przedłużenia pakietu na kolejny okres wraz z nowym kodem.
3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: System płatności internetowych Przelewy24.
4. Klient w ramach korzystania z funkcjonalności konta obowiązany jest wskazywać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd, oraz aktualne, w szczególności co do ceny i dostępności produktów.
5. Klient w ramach korzystania z funkcjonalności konta obowiązany jest wskazywać w Serwisie Internetowym jedynie informacje, w szczególności produkty, sklepy i marki zgodne z tematyką Serwisu.
6. Klient w ramach korzystania z funkcjonalności konta obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym unikalne opisy swoich produktów i nie powielać treści opisów znajdujących się w innym e-sklepie.
7. Link bezpośredni z przycisku PRZEJDŹ DO SKLEPU ze strony produktu zamieszczonego w Serwisie (Adres URL produktu) może prowadzić wyłącznie do tego produktu w zewnętrznym sklepie internetowym Klienta, który został podany w procesie Rejestracji w polu: Zewnętrzny adres URL Twojego obecnego sklepu.

6. KONTAKT Z INSPOIREHOME.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@inspirehome.pl), poczta tradycyjna (ul. Lisowska 22/1, 01-820 Warszawa) za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z inspirehome.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE INSPOIREHOME.PL
Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@inspirehome.pl lub pisemnie na adres: ul. Lisowska 22/1, 01-820 Warszawa.
a) Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
b) Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Lisowska 22/1 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@inspirehome.pl.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Tychy.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami
2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
5. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

11. PRZERWY TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy, możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

12. PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez inspirehome.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany danych Usługodawcy, dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.